Kính gửi các bậc phụ huynh các thơ " Đàn gà con "  của lứa tuổi mẫu giáo bé.  Phụ huynh cùng đọc với con nhé.